Warunki zwrotów

Warunki zwrotów

Zamawiający, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
– wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego.

Dla skuteczności odstąpienia od umowy należy przesłać pismo z oświadczeniem na adres biuro@fajnynotes.pl lub pocztą tradycyjną przed upływem wskazanego powyżej terminu. W piśmie należy zamieścić informacje o terminie zakupu, numerze zamówienia, dane adresowe oraz numer konta bankowego do przelewu. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie w formie e-maila.

W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego, co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zamawiający zwraca towar na własny koszt.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

OKAMAN Katarzyna Nowakowska ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny