Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.fajnynotes.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Sprzedawcą towarów jest Katarzyna Nowakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OKAMAN Katarzyna Nowakowska z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 20, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9552077040, REGON: 365094410 (dalej jako: OKAMAN Katarzyna Nowakowska lub Sprzedawca).
2.    Pod adresem www.fajnynotes.pl Katarzyna Nowakowska prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców.
3.    OKAMAN Katarzyna Nowakowska zajmuje się produkcją i sprzedażą ozdobnych opakowań oraz sprzedażą produktów spożywczych drogą wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Kontakt ze sklepem www.fajnynotes.pl jest możliwy za pośrednictwem:
o    e-maila: biuro@fajnynotes.pl,
o    tel.: 501 465 738, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
5.    Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich. Ceny podane są w kwotach brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki.
6.    Informacje i produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.fajnynotes.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani nie odzwierciedlają aktualnych stanów magazynowych.
7.    Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę, w wiadomości e-mail do Zamawiającego, przyjęcia zamówienia do realizacji. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego towaru.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, a Zamawiający oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz że posiada zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2.    Zamówienie można złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem sklepu www.fajnynotes.pl. Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub wiadomości e-mail.
3.    Przed złożeniem zamówienia Zamawiający proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4.    Na stronie www.fajnynotes.pl Zamawiający składa zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
5.    Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu www.fajnynotes.pl wyświetla się informacja o wysłaniu wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
6.    W przypadku zamówień telefonicznych lub dokonanych za pośrednictwem e-maila Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu szczegóły zamówienia wraz z ceną i warunkami płatności i dostawy oraz treść niniejszego Regulaminu. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone po potwierdzeniu przez Zamawiającego zamówienia.
7.    Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
8.    Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia, w szczególności z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany. W przypadku zamówień opłaconych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 3 dni od dnia poinformowania Zamawiającego o odmowie realizacji zamówienia.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, jeśli Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane. Ustęp 8 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
10.    Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji, jeśli jest ono na takim etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie. Anulowanie zamówienia ma skutek jedynie w przypadku poinformowania Zamawiającego za pomocą wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia. Zamówienie będzie anulowane, jeżeli Sprzedawca zwrotną wiadomością e-mail potwierdzi możliwość anulowania zamówienia. Ustęp 8 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
11.    System internetowy jest przeznaczony dla Klientów składających zamówienia do 5 szt. produktów, przy większych ilościach Zamawiający są proszeni o wcześniejszy kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1.    Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2.    Termin wysyłki zamówionych towarów, o ile na stronie produktu nie określono inaczej, wynosi do 72 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Zamawiającego w przypadku płatności za pobraniem. W przypadku produktów, które są w całości lub części przygotowywane według specyfikacji Zamawiającego, czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi od 3 do 14 dni roboczych.
3.    Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy oraz zamówionych produktów.
4.    Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający zarejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie www.fajnynotes.pl.
5.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.
6.    Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej.
7.    Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia na podany przez Zamawiającego adres e-mail. Faktura może być też wysłana w formie papierowej wraz z zamówionym towarem.
8.    Ze względu na parametry techniczne monitorów i wydruków kolory prezentowanych w sklepie towarów, wyświetlane na monitorze lub drukowane, mogą odbiegać w pewnym stopniu od rzeczywistego koloru towaru.
9.    Uwagi dodatkowe podane przez Zamawiającego Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości – nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
10.    W przypadku zamówienia przez Zamawiającego produktu, przy przygotowaniu którego wykorzystane zostaną materiały dostarczone przez Zamawiającego, w szczególności obrazy, tekst lub inne treści bądź elementy personalizacji produktu, Zamawiający gwarantuje i oświadcza, że wykorzystanie przesłanych materiałów nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych. OKAMAN Katarzyna Nowakowska w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści dostarczone przez Zamawiającego, a wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich na skutek ich wykorzystania przy realizacji zamówienia obciążać będą Zamawiającego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.    Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko wskazanych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami (chyba że warunki danej promocji dopuszczają taką możliwość).
2.    Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
o    kartą kredytową lub przelewem bankowym poprzez internetowy system PayU,
o    przelewem bankowym na rachunek w ING Bank Śląski 89 1050 1575 1000 0092 5614 0402 (w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia): ,
o    przy odbiorze: należność pobiera pracownik firmy kurierskiej (po indywidualnym ustaleniu tej formy płatności ze Sprzedawcą).

V. KOSZTY WYSYŁKI
1.    Do każdego zamówienia doliczane są ponoszone przez Zamawiającego koszty przesyłki, zgodnie z wybraną przez niego opcją wysyłki.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

VI. ZWROTY
1.    Zamawiający, będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
– nieprefabrykowana,
– wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2.    Dla skuteczności odstąpienia od umowy należy przesłać pismo z oświadczeniem na adres biuro@fajnynotes.pl lub pocztą tradycyjną przed upływem wskazanego powyżej terminu. W piśmie należy zamieścić informacje o terminie zakupu, numerze zamówienia, dane adresowe oraz numer konta bankowego do przelewu. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie w formie e-maila.
3.    W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego, co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zamawiający zwraca towar na własny koszt.
4.    Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.
5.    Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6.    Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
7.    OKAMAN Katarzyna Nowakowska ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

VII. REKLAMACJE
1.    Sprzedawca zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania, odpowiednio zabezpieczając produkt, aby uniknąć uszkodzeń w czasie transportu. W przypadku niezgodności produktu z zamówieniem, w szczególności w przypadku jego uszkodzenia podczas transportu, Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji.
2.    Niezgodność towaru z umową powinna być zgłoszona niezwłocznie.
3.    Reklamacja składana jest w formie pisemnej na adres: OKAMAN Katarzyna Nowakowska, ul. Nowowiejska 20, 55-120 Oborniki Śląskie, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fajnynotes.pl. W piśmie należy zamieścić informacje o terminie zakupu, numerze zamówienia, dane adresowe, numer konta bankowego do przelewu oraz zwięźle opisać powód reklamacji i załączyć zdjęcia (o ile jest to możliwe).
4.    Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych towarów (takich jak np. kolory), wynikające z ustawień monitora komputerowego Zamawiającego.
5.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.
6.    Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy lub nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
7.    W przypadku zwrotu zamówienia do Sprzedawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.
8.    Przed odbiorem przesyłki od kuriera lub przewoźnika albo z poczty Zamawiający powinien obejrzeć przesyłkę w celu ustalenia, czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń, zgnieceń itp. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona, Zamawiający powinien odnotować to na dowodzie odbioru oraz poinformować Sprzedawcę, w miarę możliwości dołączając zdjęcia uszkodzonej przesyłki.

VIII. DANE OSOBOWE
1.    Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych OKAMAN Katarzyna Nowakowska, ul. Nowowiejska 20, 55-120 Oborniki Śląskie.
2.    Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe oraz realizacji zamówień przez OKAMAN Katarzyna Nowakowska i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3.    Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej.
4.    OKAMAN Katarzyna Nowakowska nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł do konta oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem.
5.    OKAMAN Katarzyna Nowakowska zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

X. UWAGI KOŃCOWE
1.    OKAMAN Katarzyna Nowakowska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3.    Regulamin obowiązuje od dnia 06 września 2017 r.
4.    Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.fajnynotes.pl/regulamin-sklepu/.

Regulamin obowiązuje od dnia 06.09.2017 r.